ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
1
เปิดกิจกรรม ศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของสูงอายุ ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
ศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา
ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของสูงอายุ
ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยได้รับเกียรติจาก คุณมนัสพร ภมรบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายบรรยายความรู้ในครั้งนี้
และนอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้จัดกิจกรรมแยก-ออมบุญให้กับสมาชิก
ได้ร่วมคัดแยกขยะจากที่บ้านเพื่อเป็นการ
ลดปริมาณขยะในชุมชนอีกทางหนึ่งอีกด้วย

ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์

27 มกราคม 2566

เปิดโครงการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานเปิดโครงการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าศาลา
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
(กิจกรรมมอบอุปกรณ์และชุดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โควิด 19)
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน,
ปลัดเทศบาล,ผอ.โรงเรียนบ้านท่าศาลา ,
ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าศาลา,
ชมรม อสม.ตำบลท่าศาลา, หัวหน้าส่วนราชการ,
พนักงานเทศบาล เพื่อเตรียมความพร้อม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยมี นายวัชรินทร์ แรดทอง ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน
และ นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลท่าศาลา เป็นวิทยากร
เนื่องจากรัฐบาลได้เริ่มมีการผ่อนคลาย
มาตรการด้านสาธารณสุข
เพื่อเป็นการทำให้เศรษฐกิจและ
การดำเนินชีวิตของประชาชนกลับคืน
สู่สภาวะปกติ การกลับมาดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ตามปกติ อาทิ การทำงาน การเดินทางไปโรงเรียน
การพบปะสังสรรค์ และการรวมกลุ่มทางสังคม
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการระบาดของโรค
เป็นวงกว้างมากขึ้น อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่เอง
ก็เช่นเดียวกัน ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2566
จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากหลากหลาย
ประเทศจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม
และแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ตำบลท่าศาลาต่อไป

ภาพ/ข้อมูล:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

25 มกราคม 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลาเข้าศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองแม่เหียะเพื่อยกระดับ การบริการประชาชนเพื่อพัฒนาการ ให้บริการท้องถิ่นดิจิทัล,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 23 มกราคม2566 เวลา13.00 น.
นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าศึกษา ดูงานระบบการบริการประชาชน
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการจนเป็นต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัลในการให้บริการประชาชน ให้ได้รับประโยชน์
ในทุกด้านโดยได้รับเกียรติ จากนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ให้การต้อนรับในครั้งนี้

ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

24 มกราคม 2566

ลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จริงเรื่องร้องเรียนร้านอาหารสถานบันเทิง ณ ร้าน Inbox Bistro & Bar และร้าน Feel Good & Restaurant เพื่อชี้แจงให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียง พร้อมทั้งให้คำแนะนำการประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 20.00 น.
นายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่สำนักปลัด/
กองช่าง / กองสาธารณสุข ฯ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ปิง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จริงเรื่องร้องเรียนร้านอาหารสถานบันเทิง
ณ ร้าน Inbox Bistro & Bar และร้าน Feel Good & Restaurant
เพื่อชี้แจงให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียง
พร้อมทั้งให้คำแนะนำการประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบแก่ผู้มารับบริการและผู้อยู่อาศัยโดยรอบ

ภาพ/เรียบเรียง : กองสาธารณสุขฯ

23 มกราคม 2566

เปิดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
นายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดสมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
ข้อมูล:กิจการสภา
เรียบเรียง: /ภาพ : งานประชาสัมพันธ์

16 มกราคม 2566

นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลาณ อาคารศาลาสหกิจ ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
ศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลาณ อาคารศาลาสหกิจ
โดยได้รับเกียรติจากการคุณอังคณา ปริยสิริ
รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะและทีมวิทยากร
ได้ให้ความรู้เท่าทันเทคโนโลยี : รู้เท่าทันสื่อออนไลน์
ให้กับผู้สูงอายุ ทั้งนี้เทศบาลได้มีแนวทางการ
ดำเนินการกิจกรรมศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา
ทุกวันศุกร์ที่ 2 และ ศุกร์ที่ 4 ของเดือน
โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบคลุม 8 มิติได้แก่ ด้านสุขภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ด้านสังคมด้านนันทนาการ
ด้านศิลปะการแสดงดนตรีบำบัด
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ
และเศรษฐกิจพอเพียง
และด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร อีกด้วย
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:งานสวัสดิการชุมชน

13 มกราคม 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

10 มกราคม 2566

ร่วมลงนามถวายพระพร และพิธีปล่อยปลา เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าศาลา
ฝ่ายปกครอง (กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์
วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดท่าศาลา
กลุ่มสตรีตำบลท่าศาลา อสม รพตส อปพร และ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ร่วมลงนามถวายพระพร และพิธีปล่อยปลา
เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตามแถลงการณ์
สำนักพระราชวังเรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา
ทรงพระประชวร
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565
เพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติในการ
แสดงความจงรักภักดี
และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา
ให้หายจากพระอาการประชวร นั้น
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
เทศบาลตำบลท่าศาลา
และเวลา09.45 ร่วมพิธีปล่อยปลาหมอและปลาดุก
โดยตามความเชื่อนั้นการปล่อยปลาหมอไทย
โบราณเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ
และปล่อยปลาดุก เชื่อว่าจะทำให้ศัตรู
คู่แข่งแพ้พ่าย ภัยอันตรายจะไม่สามารถ
เข้ามากล้ำกราย ได้
ณ บริเวณฝายมังกะลาโป่ หมู่ที่ 2
บ้านศรีบัวเงิน อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล: งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ
ภาพ /เรียบเรียง :งานประชาสัมพันธ์

09 มกราคม 2566

ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการสร้างเครือข่ายการ มีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกัน อาชญากรรมระดับตำบล,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม
ตามโครงการสร้างเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกัน
อาชญากรรมระดับตำบล ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ: งานป้องกัน
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

04 มกราคม 2566

ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เนื่องในโอกาสรับ นายก้องเกียรติ อาจรีย์วรกุล,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 4 มกราคม 2566
นายศิริพัฒน์ กาวิละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการ
ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เนื่องในโอกาสรับ นายก้องเกียรติ อาจรีย์วรกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการที่มารับตำแหน่ง
เทศบาลตำบลท่าศาลา
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

04 มกราคม 2566

กิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเทศบาล และประชาชนในตำบลท่าศาลา
ร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา

ภาพ: ทีมประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
ข้อมูล:กองการศึกษา
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

03 มกราคม 2566

ต้อนรับคณะจากอบตบ้านเป้า แม่แตง ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 3 มกราคม 2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
ต้อนรับคณะจากอบตบ้านเป้า แม่แตง
เนื่องในโอกาสรับ นางสาวเยาวภา บุญเจริญ
นวกสาธารณสุขปฎิบัติการที่มารับตำแหน่ง
เทศบาลตำบลท่าศาลา
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

03 มกราคม 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลาเปิดจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศการปีใหม่ 2566,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เทศบาลตำบลท่าศาลาเปิดจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศการปีใหม่ 2566
นาย จำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2566
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 -2 มกราคม 2566
ณ ตลาดรถไฟ ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ เข้าร่วม เปิดกิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชน
โดย นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาล
กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศการปีใหม่ 2566
ดังนี้ 1. เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดจาก
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญให้น้อยที่สุด
2. เพื่อช่วยเหลือและปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยทางถนน
3.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัยและไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ยานพาหนะ
4. เพื่อให้บริการประชาชนได้พักผ่อนระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมและอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการเดินทาง
5. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยความปลอดภัย ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

29 ธันวาคม 2565

ต้อนรับนายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 (09.00 น.)
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ต้อนรับนายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และนายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 15
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ของเทศบาลตำบลท่าศาลา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยลงไปเยี่ยมสมาชิกอถล.หมู่ 2
และลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ในการเข้าร่วม
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ของเทศบาลตำบลท่าศาลาและลงเยี่ยม
รพสตบ้านศรีบัวเงินเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ในการถ่ายโอนภารกิจการทำงานลงสู่อปท
ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:กองสาธารณสุขฯ

21 ธันวาคม 2565

จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ วัดดอนจั่น โดยการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับจิตอาสาเทศบาลตำบลท่าศาลา ในการความสะอาดบริเวณวัด โรงเรียนวัดดอนจั่น และร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้องเด็กกำพร้า ณ วัดดอนจั่น,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 12.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
พลเรือตรี ชัยยงค์ ขุนทา รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ
และคณะในการลงพื้นที่เพื่อคณะนักศึกษา
วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 55
จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ณ วัดดอนจั่น โดยการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ร่วมกับจิตอาสาเทศบาลตำบลท่าศาลา
ในการความสะอาดบริเวณวัด โรงเรียนวัดดอนจั่น
และร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้องเด็กกำพร้า
ณ วัดดอนจั่น หมู่ที่ 4 ต.ท่าศาลา
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล: ชุดกิจกรรมจิตอาสากลุ่มที่4

21 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 74  (1099 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
267
เมื่อวานนี้
627
เดือนนี้
7,948
เดือนที่แล้ว
6,308
ปีนี้
7,948
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
365,664
ไอพี ของคุณ
18.232.179.5
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 267 627 7,948 6,308 7,948 110,183 365,664 18.232.179.5
-->