::: เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลท่าศาลาถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลท่าศาลา สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วน 053-851616.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศตรวจรับงานก่อสร้างหอประชุมฯ ระยะที่ 3 (งวดที่ 1) 
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างหอประชุมอาคารอเนกประสงค์ฯ ระยะที่ 3 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมือสาธารณประโยชน์ท้ายซอย 4 ถึ 
ประกาศแผนการประมูลจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอประชุมอาคารอเนกปร 
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าศาลา (ระย 
ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธสร้างข้าราชการสุขภาพดี
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(เอดส์)
พิธีถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการตลาดนัดชุมชนตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2559