::: เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลท่าศาลาถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลท่าศาลา สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วน 053-851616.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนประมูลจ้าง จำนวน 4 โครงการ 
ประกาศประมูลจ้าง จำนวน 4 โครงการ 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์และเวทีด้านหน้า สนง.ทต.ท่าศาลา 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์ฯ 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาขยายผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.16 ม.2 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคสล. บริเวณถนนสายหลักปากทางเข้าออกหมู่บ้านลานนาโฮม ม. 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานกองคลัง 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขกา 
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณถนนสายหลักหมู่บ้านดอนจั่น หมู่ที่ 3 
ประกาศราคากลาง โครงการปรับผิวจราจร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา  
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณซอยตรงข้ามเทศบาลตำบบลท่าศาลาหลังเดิม 
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์รอบอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์ฯ 
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาขยายผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.16 ม.2 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(งา 
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคสล. บริเวณถนนสายหลักฯ ม.5 
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์ และเวทีด้านหน้า สนง.ทต.ท่าศาลา เทศบาลตำบลท่าศาลาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากีฬานันทนาการและกีฬาผู้สูงอายุระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการคลินิคกีฬาเยาวชน
โครงการสานฝันวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธสร้างข้าราชการสุขภาพดี
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(เอดส์)