::: เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลท่าศาลาถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลท่าศาลา สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วน 053-851616.

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลท่าศาลา นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน และนักเรียนเกษียณวัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งนำโดยนายวิชัช ไตรรัตน์ นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงเรียนเกษียณวัยเทศบาลตำบลท่าศาลา ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัยให้มีประสิทธิภาพ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำปิด-เปิด ตะแกรงดักขยะในลำเหมืองสาธารณประโยชน์(ลำเหมืองห 
ประกาศตรวจรับงาานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.มณฑา หมู่ที่ 5 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าศาลา (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานหน้าอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ หมู่ที่ 3 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์สุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ(อบต.เก่า) หมู่ที่ 2 
ประกาศคุณลักษณะงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติม) 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 
ประกาศราคากลาง
เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 4 ถึงซอย 8 หมู่ที่ 2 
เปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฯ 
เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าศาลา (ระยะที่ 1) 
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน 
ตารางเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.(ชนิด 1 ช่องทาง) หมู่ที่ 2 
ตารางเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างป้อมยามประจำสนง.ทต.ท่าศาลา 
ตารางเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคสล.และปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมูที่ 5 
เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.และท่อลอดเหลี่ยมคสล. ม.2 
เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยบุญรักษา 1 หมู่ที่ 5 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.(ชนิด 1 ช่องทาง) หมู่ที่ 2 
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้อมยามประจำสำนักงานทต.ท่าศาลา หมู่ที่ 2 
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคสล.และปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.และท่อลอดเหลี่ยมคสล.ฯ หมู่ที่ 2 
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล. บริเวณซอยบุญรักษา 1 (ประเสริฐโครเมี่ยม) หมู่ที่ 5 
ประกาศผลการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
ประกาศผลการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังหมู่ที่ 3 
ประกาศผลประมูลจ้างงานปรับปรุงสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์รอบอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ทต.ท่าศาลา 
ประกาศผลการประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตรงข้างทต.ท่าศาลา(หลังเดิม)และซอย 19  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560
โครงการท่าศาลาสุขใจสูงวัย ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2560
คณะนักเรียนเกษียณวัยเทศบาลตำบลท่าศาลา ทัศนศึกษาดูงานวัดไหล่หิน
โครงการถวายเทียนพรรษา ท่าศาลาทำความดี ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลท่าศาลา
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560