::: เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลท่าศาลาถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลท่าศาลา สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วน 053-851616.

 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเกษียณวัยเทศบาลตำบลท่าศาลา นำโดย นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมทอง โดยมี นายอุดม คำวัน นายกเทสมนตรีตำบลจอมทอง นำคณะผู้สูงวัยวัดพระธาตุศรีจอมทอง จำนวน 150 คน ศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลจอมทอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง จากการดูงานครั้งนี้ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสองเทศบาล ทำให้มีความประทับใจและมิตรภาพที่ดีต่อกัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(พื้นที่ 2,300 ตร.ม.) หมู่ที่  
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตรงข้ามทต.ท่าศาลา(หลังเดิม) หมู่ที 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พื้นที่ 840 ตร.ม.) หมู่ที่ 3 
ประกาศสอบราคาจ้างหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำปิด-เปิด ตะแกรงดักขยะในลำเหมืองสาธารณประโยชน์(ลำเหมืองห 
ประกาศตรวจรับงาานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.มณฑา หมู่ที่ 5 
ประกาศราคากลาง
ราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยหินคลุก จำนวน 3 จุด (หมู่ที่ 4,5) 
เปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ระยะที่ 3 
เปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ระยะที่ 4 
ตารางแสดงวงเงินฯ งานจัดซื้อตามโครงการติดตั้งเครื่องเสียงและชุดไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด  
ตารางแสดงวงเงินฯ งานจัดซื้และติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุดอ 
ตารางแสดงวงเงินที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย 
เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 4 ถึงซอย 8 หมู่ที่ 2 
เปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฯ 
เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าศาลา (ระยะที่ 1) 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.(ชนิด 1 ช่องทาง) หมู่ที่ 2 
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้อมยามประจำสำนักงานทต.ท่าศาลา หมู่ที่ 2 
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคสล.และปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.และท่อลอดเหลี่ยมคสล.ฯ หมู่ที่ 2 
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล. บริเวณซอยบุญรักษา 1 (ประเสริฐโครเมี่ยม) หมู่ที่ 5 
ประกาศผลการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
ประกาศผลการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังหมู่ที่ 3 
ประกาศผลประมูลจ้างงานปรับปรุงสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์รอบอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ทต.ท่าศาลา 
ประกาศผลการประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตรงข้างทต.ท่าศาลา(หลังเดิม)และซอย 19  โครงการท่าศาลาตานต่อบุญมอบของให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลท่าศาลาและผู้ปฏิบัติงาน
ศึกษาดูงานนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดขยะ ณ พื้นที่ จ.พะเยา ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2560
โครงการประกวดหน้าบ้าน ชุมชนน่าอยู่ (หน้าบ้าน น่ามอง) ประจำปีงบประมาณ 2560