::: เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลท่าศาลาถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลท่าศาลา สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วน 053-851616.

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ชมรมวู๊ดบอลตำบลท่าศาลา จัดการแข่งขันกีฬาวู๊ดบอลนัดกระชับมิตร ครั้งที่ 1 ณ สนามวู๊ดบอลหน้าเทศบาลตำบลท่าศาลา มีนายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีในหมู่นักกีฬาวู๊ดบอลภายในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการพัฒนาฝีมือนักกีฬาวู๊ดบอล เพื่อเป็นการยกระดับในการไปร่วมแข่งขันกีฬาวู๊ดบอลระดับประเทศและในระดับสากลต่อไป 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์สุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ(อบต.เก่า) หมู่ที่ 2 
ประกาศคุณลักษณะงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติม) 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 
ประกาศสอบจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 
ประกาศแผนประมูลจ้าง จำนวน 4 โครงการ 
ประกาศประมูลจ้าง จำนวน 4 โครงการ 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์และเวทีด้านหน้า สนง.ทต.ท่าศาลา 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา 
ประกาศราคากลาง
ตารางเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.(ชนิด 1 ช่องทาง) หมู่ที่ 2 
ตารางเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างป้อมยามประจำสนง.ทต.ท่าศาลา 
ตารางเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคสล.และปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมูที่ 5 
เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.และท่อลอดเหลี่ยมคสล. ม.2 
เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยบุญรักษา 1 หมู่ที่ 5 
เปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 
ตารางแสดงวงเงินฯโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในบริเวณฌาปนสถาน ม.3 
ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.2 
เปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่า ม.1 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
ประกาศผลการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังหมู่ที่ 3 
ประกาศผลประมูลจ้างงานปรับปรุงสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์รอบอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ทต.ท่าศาลา 
ประกาศผลการประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตรงข้างทต.ท่าศาลา(หลังเดิม)และซอย 19  
ผลการประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 3 
ประกาศผลการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
ประกาศผลการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย(ครั้งที่ 2) 
ประกาศผลการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุผู้สูงอายุ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา
โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา ประจำปี 2560
ผู้สุงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ ประจำปี 2560
โครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ.2560
โครงการท่าศาลาสุขใจสูงวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2560